Nacionalno Društvo ostvaruje međunarodnu saradnju sa Međunarodnim komitetom, Međunarodnom federacijom, Nacionalnim društvima Crvenog Krsta i Crvenog polumjeseca, kao i sa humanitarnim i drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama koje učestvuju u humanitarnoj djelatnosti u državi ili inostranstvu. Međunarodna saradnja može da bude saradnja u okviru Međunarodnih organizacija Crvenog Krsta i Crvenog polumjeseca. Po karakteru saradnja može da bude: Saradnja na osnovu Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog Krsta i Crvenog polumjeseca; Programska saradnja; Saradnja po pojedinim pitanjima; Saradnja u okviru bratimljenih lokalnih zajednica i ad hoc saradnja. Osnovno načelo Međunarodne saradnje je poštovanja međunarodnih principa međunarodnog pokreta, posebno pincipa jedinstva. U međunarodnoj saradnji ovaj Princip podrazumijeva da se međunarodna saradnja uvijek i u svim slučajevima odvija u ime Nacionalog društva. Međunarodna saradnja podrazumijeva poštovanje, protokolarnih ponašanja i običaja, ustanovljenih u dugogodišnjoj praksi međunaodne saradnje u Međunarodnoj pokretu.

U dosadašnjem periodu ostvarena je uspješna saradnja sa Crvenim Križem Rijeka iz Hrvatske, što je rezultiralo brojnim posjetama i realizacijom raznih projekata.

 Tokom ovogodišnje posjete Rijeci, na kojoj su članovi i volonteri Crvenog Krsta Prijestonice Cetinje bili učesnici Riječkog karnevala, osnaženo je dalje zajedničko djelovanje, naročito u domenu dobrovoljnog davalaštva krvi. Tom prilikom su se najavile neke zajedničke aktivnosti značajne za bilateralne odnose ove dvije Organizacije.

 

red-cross-crescent256d