Na III redovnoj Skupštini Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje koja je održana 30.04.2020. godine  Skupština OCKP Cetinje usvojila je jednoglasno Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu kao i plan rad sa finansijskim planom za 2020. godinu.

Članovi Skupštine su izrazili zadoovljstvo postignutim rezultatima u 2019. godini posebno kada je u pitanju  zamjena krovnog pokrivača kompletnog objekta Crvenog krsta Cetinje.

Takođe na sjednici je u skladu sa ovlašćenjima koje ima Skupština naše organizacije, razmatran predlog Odluke o izmjena i dopunama Statuta Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, na prijedlog UO. Predlog izmjena i dopuna Statuta Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje  su jednoglasno prihvaćene.

Na sjednici je istaknuto veliko zalaganje volontera u vrijeme pandemije COVID-19 i upućena zahvalnost svim volonterma od strane Skupštine na požrtvovanju i radu koji pružaju.