Dnevni list “DAN” 31.10.2016

Od naredne nedjelje u Crvenom krstu Cetinja biće u funkciji SOS telefonska linija za pomoć starim licima, a služiće za hitne slučajeve poput zlostavljanja ili ako je starom licu pozlilo, a samo je i nema ko da mu pomogne, ističe Božidar P.  Drecun

CE­TI­NjE – Or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje for­mi­ra­će u svo­jim pro­sto­ri­ja­ma klub za sta­ri­ja li­ca. Pred­sjed­nik OO Cr­ve­nog kr­sta Bo­židar P. Dre­cun ka­zao je za „Dan“ da se otva­ra­nje klu­ba, ko­ji će bi­ti u funk­ci­ji do kra­ja go­di­ne, re­a­li­zu­je u okvi­ru pro­gra­ma „Bri­ga o sta­ri­ji­ma i zdra­vo sta­re­nje“, ko­ji Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Cr­ve­nog kr­sta Ita­li­je, spro­vo­di u 12 op­šti­na ra­di una­pre­đe­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta sta­ri­jih oso­ba i olak­ša­va­nja nji­ho­ve sva­ko­dne­vi­ce.
– Sta­ri će u klu­bu ima­ti pri­li­ku da jed­nom ne­djelj­no pro­vo­de po ne­ko­li­ko sa­ti sa na­šim vo­lon­te­ri­ma. Ide­ja je da se kroz ovu vr­stu oku­plja­nja sta­ri­ji vi­še ak­ti­vi­ra­ju, da me­đu­sob­no di­je­le is­ku­stva, pro­ble­me i do­bi­ja­ju in­for­ma­ci­je o te­ma­ma ko­je ih za­ni­ma­ju. U okvi­ru klu­ba or­ga­ni­zo­va­će se raz­li­či­te ra­di­o­ni­ce, igra­nje dru­štve­nih iga­ra ili pra­vlje­nja ruč­nih ra­do­va, ali i raz­ne obu­ke kao što su pru­ža­nje pr­ve po­mo­ći, rad na ra­ču­na­ru, ko­ri­šće­nje skaj­pa i slič­no jer se kroz ta­kve ak­tiv­no­sti ja­ča osje­ćaj za­jed­ni­štva, za­do­volj­stva i sma­nju­je osje­ćaj usa­mlje­no­sti i izo­lo­va­no­sti. No­vi­na je i to što će od na­red­ne ne­dje­lje u Cr­ve­nom kr­stu Ce­ti­nja bi­ti u funk­ci­ji SOS te­le­fon­ska li­ni­ja za po­moć sta­rim li­ci­ma. SOS te­le­fon ra­di­će to­kom či­ta­vog da­na, a slu­ži­će za hit­ne slu­ča­je­ve po­put zlo­sta­vlja­nja ili, re­ci­mo, ako je sta­rom li­cu po­zli­lo, a sa­mo je i ne­ma ko da mu po­mog­ne – is­ti­če Dre­cun.

On je pod­sje­tio i da su na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ce­ti­nje u to­ku još dva pro­jek­ta ko­je im­ple­men­ti­ra Cr­ve­ni krst.
– Ri­ječ je o pro­jek­tu „Ge­ron­to­do­ma­ći­ce na ru­ral­nom pod­ruč­ju pre­sto­ni­ce”, ko­ji je po­kre­nut uz po­dr­šku UNDP-a, a na­kon za­vr­šet­ka tog pro­gra­ma do­bi­li smo sred­stva od Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu sred­sta­va od igra na sre­ću, ta­ko da ovaj pro­je­kat u kon­ti­nu­i­te­tu tra­je već dvi­je go­di­ne. Pro­jek­tom je ob­u­hva­će­no dva­de­set sta­rač­kih sa­mo­hra­nih do­ma­ćin­sta­va iz Ka­tun­ske i Ri­ječ­ke na­hi­je ko­je na­ša ge­ron­to­do­ma­ći­ca, za­hva­lju­ju­ći vo­zi­lu ko­je smo obez­bi­je­di­li uz po­moć Cr­ve­nog kr­sta Cr­ne Go­re, re­dov­no obi­la­ze. Ka­da je ri­ječ o uslu­ga­ma ge­ron­to­do­ma­ći­ce ko­je se ogle­da­ju ka­ko u me­di­cin­skoj nje­zi ta­ko i po­mo­ći pri odr­ža­va­nju lič­ne i hi­gi­je­ne do­ma­ćin­stva, na­bav­ci na­mir­ni­ca, lje­ko­va, psi­ho-so­ci­jal­ne po­mo­ći i slič­no, mo­ram is­ti­ći da ko­ri­sni­ci ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le – ka­zao je Dre­cun.

Dru­gi pro­je­kat „Bri­ga o sta­rim li­ci­ma”, ko­ji se ta­ko­đe spro­vo­di uz po­dr­šku ita­li­jan­skog Cr­ve­nog kr­sta, pred­vi­đa obi­la­zak i pru­ža­nje po­mo­ći sta­rim li­ci­ma na grad­skom pod­ruč­ju i ba­zi­ran je na vo­lon­ter­skoj osno­vi.
– U ovaj pro­je­kat uklju­če­na su 22 ko­ri­sni­ka, ko­ji­ma na­ših de­se­tak vo­lon­te­ra kroz kuć­ne po­sje­te, dva do tri pu­ta mje­seč­no, pru­ža uslu­ge kao što su na­bav­ka na­mir­ni­ca, pla­ća­nje ra­ču­na, po­moć u oba­vlja­nju ma­njih kuć­nih po­slo­va, za­ka­zi­va­nje pre­gle­da, prat­nja pri­li­kom od­la­ska kod lje­ka­ra, di­stri­bu­ci­ja hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ći i slič­no. Ta­ko­đe, u okvi­ru ovog pro­jek­ta jed­nom mje­seč­no do­sta­vlja­mo pa­ke­te sa osnov­nim na­mir­ni­ci­ma za 10 naj­u­gro­že­ni­jih su­gra­đa­na – re­kao je Dre­cun, ko­ji je is­ko­ri­stio pri­li­ku da za­hva­li ak­tiv­nim vo­lon­te­ri­ma Cr­ve­nog kr­sta, ali i da po­zo­ve dru­ge mla­de lju­de da im se pri­dru­že.