Otvara se klub za stare Dnevni list “DAN”

Aktivnosti:
Dnevni list “DAN” 31.10.2016 Od naredne nedjelje u Crvenom krstu Cetinja biće u funkciji SOS telefonska linija za pomoć starim licima, a služiće za hitne slučajeve poput zlostavljanja ili ako je starom licu pozlilo, a samo je i nema ko da mu pomogne, ističe Božidar P.  Drecun CE­TI­NjE – Or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje for­mi­ra­će u svo­jim pro­sto­ri­ja­ma klub za sta­ri­ja li­ca. Pred­sjed­nik OO Cr­ve­nog kr­sta Bo­židar P. Dre­cun ka­zao je za „Dan“ da se otva­ra­nje klu­ba, ko­ji će bi­ti u funk­ci­ji do kra­ja go­di­ne, re­a­li­zu­je u okvi­ru pro­gra­ma „Bri­ga o sta­ri­ji­ma i zdra­vo sta­re­nje“, ko­ji Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Cr­ve­nog kr­sta Ita­li­je, spro­vo­di u 12 op­šti­na ra­di una­pre­đe­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta sta­ri­jih oso­ba i olak­ša­va­nja nji­ho­ve sva­ko­dne­vi­ce. – Sta­ri će u klu­bu ima­ti pri­li­ku da jed­nom ne­djelj­no…
Read More